'; } else{ document.getElementById(PLTS[cur1].portletId).innerHTML=response; } } catch(e){} var regx=new RegExp(']*?>([\\s\\S]*?)<\\/scr'+'ipt\\s*>|]*?\\/>','img'); var arr; while((arr = regx.exec(response)) != null){ if(arr.length){ if(arr.length >=2){ var regx2 = new RegExp("]*?\\bsrc=\\s*('[^>]*'|\"[^>]*\"|[\\S]*)\\s*\\/?>",'im'); var srcArr=regx2.exec(arr[0]); if(srcArr!=null){ var src= srcArr[1]; if(src){ if((src.charAt(0)=='"') || (src.charAt(0)=="'")){ src=src.substr(1,src.length-2); } loadScript(src); } } else{ execJavaScript(arr[1]); } } } } } cur1++; loadps(); } } function loadScript(s){ try{ var sc=document.createElement('script'); sc.type='text/javascript'; sc.language='javascript'; sc.src=s; document.body.appendChild(sc); }catch(e){} } function execJavaScript(s){ try{ var sc=document.createElement('script'); sc.type='text/javascript'; sc.language='javascript'; sc.text=s; document.body.appendChild(sc); }catch(e){} } window.onload=loadps;
诵读经典|应天学子《少年中国说》
发布时间:2019-06-02 浏览次数:

“诵古今经典、写华夏文明、讲中国故事”

传承中华优秀传统文化、革命文化及社会主义先进文化

应天学院学生参加“中华经典诵读大赛”

朗诵:《少年中国说》

点击查看原图

少年智则国智,

少年富则国富,

少年强则国强,

少年独立则国独立,

少年自由则国自由,

少年进步则国进步,

少年胜于欧洲则国胜于欧洲,

少年雄于地球则国雄于地球。

红日初升,其道大光;

河出伏流,一泻汪洋;

潜龙腾渊,鳞爪飞扬;

乳虎啸谷,百兽震惶;

鹰隼试翼,风尘吸张;

奇花初胎,矞矞皇皇;

干将发硎,有作其芒;

天戴其苍,地履其黄;

纵有千古,横有八荒;

前途似海,来日方长。

美哉,我少年中国,与天不老!

壮哉,我中国少年,与国无疆!